පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
University of Peradeniya
(One of the beautiful place in Sri Lanka)
Scenery of University of Peradeniya


Entrance to the University

Aerial View of University of Peradeniya


Aerial View of University of Peradeniya
Senate House, Main Library
and Arts Faculty


Garden infront of Senate House
Bridge between the Eng. Faculty
and rest of the University above
Mahaweli River


Beautiful View of Gymnasium from
other side of Mahaweli
Aerial View of University Play Ground


Close View of University Play Ground
Close View of Big Tree


Beautiful Tree in between senate
house and arts faculty
Beautiful Tree in bit closer view


Bottom of the tree
Top of the tree


Beautiful tree with violet colour flowers
Closer view of the tree


Beautiful view of the entrance
to the Senate House
Garden around the
vice chancellors lodge


Mahaweli River around University of Peradeniya
Open air theatre


Arts Faculty and Main Library
Arts Faculty Theatre


Akbar Bridge
Engineering Faculty Entrance


Senate/Arts Faculty Garden
Senate/Arts Faculty Garden


Main Library view
Sangametha Hall Entrance


Senate/Arts Faculty Garden
Senate/Arts Faculty Garden


Main Canteen
Cross road with Senate


Senate/Arts Faculty Garden
University Accommodation


Senate
Senate


Senate
Senate

பல்கலைக்கழக வாழ்க்கையில் ஒரு கவிதை
විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය පිළිබඳ කවියකි
A poem on university life

ஈழத்தின் மையத்தில் நாம்கண்ட பொக்கிஷமே.
பச்சைபசேல் என்று பார்ப்பதற்கு மனம் குளிரும்.
மலையல்ல, மரமல்ல, மாதல்ல, மதுவல்ல.
இவையேல்லாம் கடந்து, நம்மது கண்துறந்த பல்கலை கல்வியது.
மரத்தின் கீழ் காதலுமாம்,
அருவியின்மேல் பாலமுமாம்,
அரங்கினிலே ஆட்டமுமாம்,
மைதான மத்தியிலே துடுப்பெடுத்தாட்டமுமாம்.
இவையெல்லாம் கண்டேல்லே,
அவளொருத்தி கண்ணிமைக்க,
காதல்வச பட்டேனே.
காதலும் கல்வியும் இரு திசையில் இழுத்திடவே,
நடுநிலை தவறாது, கடமைதனை செய்வதையே,
பல்கலை கல்வி என உணர்த்தினால்,
பறப்பதிற்கு பட்டமும் பெற்றிட்டேன்.
கல்வியிலா, காதலிலா, நானறியேன்.
வாழ்க எம் காதல் வளர்க எம் கல்வி.